Обавештења сајта

СВЕТИ САВА - СРЕЋНА СЛАВА

by Bratislav Simovic -

Свети Сава - ИСТОРИЈСКА БИБЛИОТЕКА

РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА - НАУЧИТЕЉ И ПРОСВЕТИТЕЉ

ОДБРАНА ЗАВРШНИХ И МАСТЕР РАДОВА - ЧАЧАК, октобар 2020.

by Bratislav Simovic -

Поздравна реч професора др Душана Петровића,
директора Академије за пословну економију
поводом одбране Завршних и Мастер радова
Чачак, октобар 2020


Older topics...

Available courses

UPUTSTVA ZA RAD NA PLATFORMI

uputstvo za rad na platformi UPUTSTVA ZA RAD NA PLATFORMI

Poštovane koleginice i kolege,

ovde će biti okačena uputstva oko koriščenja platforme za e-nastavu

Srdačan pozdrav,

administrator

Ekonomika preduzeća
Doc. dr Aleksandar Lukić

Ekonomika preduzeća Ekonomika preduzeća

Циљ предмета

Стицање основних теоријских и практичних знања о пословању савременог предузећа у условима динамичког привредног и друштвено-политичког окружења.

Исход предмета

Студент ће стећи основна знања о релевантним економским величинама, карактеристикама савременог предузећа, основним економским принципима и функцијама предузећа.Стицање вештина мерења и описа основних економских показатеља успешности предузећа.

Садржај предмета

Теоријска настава

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ: Увод, предмет и циљ изучавања пословне економике. Повезаност пословне економике са другим дисциплинама. Репродукција. ПОЈАМ ПРЕДУЗЕЋА, ЦИЉЕВИ И ЕЛЕМЕНТИ. Врсте предузећа: друштва лица и друштва капитала. Имовина предузећа: пословна и ванпословна средства. Основна средства: амортизација. Обртна средства: оптимизација величине и структуре залиха. Извори средстава предузећа: сопствена и позајмљена средства.Укупни расходи предузећа: трошкови , калкулације цене коштања. Укупни приход предузећа: добит и губитак, расподела добити. Инвестиције. Ефикасност пословања предузећа: продуктивност, економичност и рентабилност. Информациони систем предузећа као основа за праћење и контролу ефикасности. ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА. Вертикална и хоризонтална подела функција. Стратегија развоја предузећа.


Практична наставаВежбе

У првом циклусу изводе се рачунске вежбе из: амортизације основних средстава, оптимизације залиха обртних средстава, калкулације цене коштања производа, обрачун укупног прихода предузећа, добити и расподеле добити. Израда елементарних показатеља ефикасности предузећа: продуктивности, економичности и рентабилности.

Литература:

Основна литература

  1. Др Благоје Пауновић: Економика предузећа (предузеће, окружење и улагања), Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд, 2008.

  2. Кисић С., Перовић-Јовановић М., Економика предузећа принципи и примена, БПШ Београд, 2010.

Допунска литература

Матић Бранко, Економика и организација предузећа, Виша економска Школа Прота Матеја Ненадовић, Ваљево, 2001.
Poslovni engleski I
profesor Ljubomir Vasojević

Poslovni engleski I Poslovni engleski I

Циљ предмета

Постизање циљног нивоа знања, односно комуникативне компетенције, који одговара Нивоу А2 ка Б1 тзв. Заједничког европског оквира (Council of Europe, Common European Framework, – A2-B1 level). Припрема за завршни испит, Пословни енглески 1.

Исход предмета

Консолидација, систематизација и надоградња постојећег вокабулара и структура енглеског језика код студената.

Развијање комуникативне компетенције у употреби енглеског језика: студенти се оспособљавају за активну и самосталну комуникацију, која за садржај може имати читав низ тема из пословног и стручног окружења, а исто тако и из личног и друштвеног живота, у било ком временском аспекту прошлости, садашњости или будућности.

Студенти се оспособљавају за самостално коришћење изабраних делова стручне литературе (која прати основне теме Студијске групе), као и за коришћење информација из сруке које су им доступне преко медија, Интернета и сл..

Садржај предмета

Радни дан: описивање радног места и задужења; Врсте пословне културе и пословна етика; Историјат компанија; Интернет – савремена пословна комуникација; Опрема и инфраструктура пословног простора; Пословни процеси и процедуре; Продаја и достава робе и производа; Реклама и маркетинг; Уговарање састанака и активности; Транспорт; Смештај током пословног пута; Креативно планирање и развијање пословне стратегије; Пословни контакти; Међународно пословање и културолошке различитости; Тимски рад; Пословне посете; Статистике и описивање трендова; Оснивање фирме; Конкурисање за посао и примање у радни однос; Обука запослених

Литература

1. Business Benchmark, Student’s book, Pre-intermediate to intermediate, аутор Norman Whitby, издање: Cambridge University Press 2006 – 2010

2. Business Benchmark, Personal Study Book, Pre-intermediate to intermediate, аутор Norman Whitby, издање: Cambridge University Press 2006 – 2010

Помоћна литератутра:

3. English Grammar in Use, Intermediate, аутор Raymond Murphy, издање: Cambridge University Press 1989 – 2010

4. BEC 1, Past papers, група аутора, издање: Cambridge University Press 2003 – 2010

Sociologija
asistent Danijela Pavlović

Sociologija Sociologija

Циљ предмета

Да разложи појам и основни предмет социологије; да дефинише параметре и чиниоце социолошке анатомије (да вивисектује утробу) сваке посебне друштвено државне и националне заједнице, микро или макро друштвених група – до нивоа „глобалне државно друштвене заједнице“, односно, међународне заједнице; да „арбитрарно“ сабере, дефинише и одреди цивилизацијску будућност, тим начинима оцењиваних истраживачких напора и покушаја њиховог теоријског „санкционисања“ да разлучи основну и посебне социологије, њихове сличности и разлике...

Исход предмета:

Да студент – слушалац, интерактивни чинилац наставног процеса, буде оспособљен да објасни себи и другоме анатомију државно друштвеног, политичког, културног, социјалног и економског функционисања сваке микро или макро друштвене групације; да компетентно уђе у разлоге свеколикости и вишеслојности њихових унутарњих конфликата; превладавања раскорака декларативног и стварног, прагме и декларације (пројекције) остваривања економских, социјалних, политичких итд. друштвених циљева, те да назначи коначан исход надилажења тих конфликата, постављајући их у научно релевантну корелацију с „превасходношћу“ резултанте глобалне светске политике, интереса, циљева, компромиса...

Садржај предмета

Теоријска настава

Вођен општим циљем да објасни општу питалицу зашто се социологија сматра „науком над наукама“, наставник – аутор мора полазити од превасходних значења науке и њених основних постулата, конститутивних елемената, класификације наука..., да би тек тада могао релевантно размотрити предмет социологије и њен однос према сродним наукама, из којега су настале тзв. посебне социологије: права, државе и права, политике, уметности, културе и уметности, спорта, филма итд...; затим, основне методолошке правце у социологији, преко основних метода и техника социолошког истраживања – до коначне могућности историјски и цивилизацијски релевантног вредновања сваке микро или макро друштвене групе, сваке друштвено државне заједнице понаособ. Да би се доспело до социолошки мериторних оцена структуре и развојне динамике сваке друштвено државне заједнице, подразумеваће је излагање свих историјски битних социолошких теорија, од њених оснивача Огиста Конта, Спенсера и Маркса преко класичних, до савремених социолошких теорија (бихевиоризма, функционализма и нефункционализма, до феноменолошких, критичних и теорија о индустријског и постиндустриског друштва).

Практична настава

Вежбе обухватају припрему, израду и одбрану семинарског рада из тематских области обухваћених теоријском наставом.

Литература:

Проф. Др Б. Перовић, Социологија 2010.; Проф. Др Б. Перовић, Социологија геополитике, 2010.

Помоћна литератутра:

Проф. Др Михајло Пешић, Јован Базић, Социологија, Београд 2006

INFORMATIKA
NIKOLA NOVAKOVIC

Informatika INFORMATIKA

Циљ предмета

Студенти треба да усвоје основна знања из информатике и да се оспособе за коришћење програма за обраду текста, унакрсна израчунавања и презентације, коришћење основа Интернет сервиса и да комбинују примену различитих програма.

Исход предмета

Студент је спреман за примену усвојених знања и даљу наградњу из области информатике.

Садржај предмета

Бројевни системи, конверзија бројева у различите бројевне системе, приказ различитих бројева у рачунару,Булова Алгебра, Hardwer рачунарски систем, размена података у Windows-у, одржавање, умножавање, Internet Explorer, Web mail, коришћење Help-а, корисни програми. Основне функције за анализу података.Математичке, текстуалне, логичке и адресне функције. Графичко представљање података. Покретање MS POWER POINT и рад са слајдовима. Дизајнирање текстуалног дела презентације. Дизајнирање графичког дела презентације. Прелази, хајперлинкови, анимациони и звучни ефекти.Интернет као глобална мрежа, протоколи, адресе, претраживање, коришћење Internet Explorer и Outlooк-а формирање конекције, електронска пошта.Снимање аудио и видео сигнала, обрада и коришћење. Формати и компресије аудио и видео сигнала.

Литература

1. В. Појцат, Д. Тошић Интернет пословање после 2005,ИНИ,Београд, 2005

Помоћна литератутра:

2. В. Милутиновић, Infrastructure for E-Business on the Internet, Kluwer Academics, 2008

Bankarstvo
prof. dr Eldin Dobardžić

Bankarstvo Bankarstvo

Циљ предмета

Циљ је да студенти овладају потребним знањима и да разумијеу операције банака и регулисање њиховог рада темељно проуче да би се схватила улога коју имају у функционисању тржишне привреде, посебно после реформи банкарског и финансијског сектора.


Menadžment ljudskih resursa II
Doc. dr Aleksandar Lukić

SP13O MLJR II Menadžment ljudskih resursa II

Циљ предмета

Циљ наставног предмета је да студенти усвоје знања о значају и садржају управљања људским ресурсима. Са аспекта стварања услова за реализацију стратешких циљева предузећа те да се оспособе за креативан приступ управљању и развоја људских ресурса у предузећима и јавној управи. Студенти би требало да схвате: систематску и стратешку улогу менаџмента људских ресурса у организацијама; његову важност како за менаџере тако и за запослене; законске оквире у којима менаџер може да делује; суштину и значај анализе радног места, регрутовања, одабира и увођења у посао „правих људи на правом месту“; важност примене адекватних метода у процесу развоја кадрова, праћења и развоја каријере, њихово мотивисање и награђивања; суштину односа са синдикатима и значај заштите здравља запослених.


Berze i berzansko poslovanje
prof. dr Eldin Dobardžić

Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje

Циљ предмета

Циљ изучавања наставног предмета је ближе упознавање студената са суштином берзанског пословања . У току семестра студенти се теоријски и практично упознају са основним принципима рада и функционисања берзи као институција које имају огроман значај у савременом друштву.


Mikroekonomija
prof. dr Eldin Dobardžić

Mikroekonomija Mikroekonomija

Циљ предмета

Циљ изучавања микроекономије представља економска активност појединачних економских субјеката. Предмет анализе је понашање произвођача, потрошача и њихове интеракције. Акценат се ставља на везу измеду економске теорије и примењене анализе. Овај предмет је посебно важан јер омогућава студентима да прошире своје познавање економске теорије и примене теоријска знања на практичне пословне и економске проблеме.


Menadzment ljudskih resursa III
Doc. dr Aleksandar Lukić

MLJR Menadzment ljudskih resursa III

Циљ предмета

Циљ наставног предмета је да студенти усвоје знања о значају и садржају управљања људским ресурсима. Са аспекта стварања услова за реализацију стратешких циљева предузећа те да се оспособе за креативан приступ управљању и развоја људских ресурса у предузећима и јавној управи. Студенти би требало да схвате: систематску и стратешку улогу менаџмента људских ресурса у организацијама; његову важност како за менаџере тако и за запослене; законске оквире у којима менаџер може да делује; суштину и значај анализе радног места, регрутовања, одабира и увођења у посао „правих људи на правом месту“; важност примене адекватних метода у процесу развоја кадрова, праћења и развоја каријере, њихово мотивисање и награђивања; суштину односа са синдикатима и значај заштите здравља запослених.

Кључне речи: људски ресурси, анализа посла, планирање кадрова, регрутација, селекција, социјализација и орјентација, тренинг и образовање, развој каријере, награђивање и мотивисање, заштита запослених.


Bankarsko poslovanje
Doc. dr Aleksandar Lukić

Bankarsko poslovanje Bankarsko poslovanje

Циљ предмета

Материја садржана у предмету Банкарско пословање требало би студентима да пружи знања о свим банкарским пословима и проблемима везаним за те послове и истовремено да понуди предлоге за њихово решавање.


Menadžment proizvodnih i uslužnih procesa
asistent Nevena Todorić

MPIUP Menadžment proizvodnih i uslužnih procesa

Циљ предмета

Циљ овог предмета је да студенти овладају основним знањима о: производима и услугама, дизајнирању производа, услуга и програма производње, квалитету производа, иновацијама, технологијама, управљању залихама, управљању процесима планирања, припреме, реализације и контроле производње, логистици производње, савременим системима производње (ЈИТ, ЦИБ и сл).


Preduzetništvo
asistent Nevena Todorić

Preduzetništvo Preduzetništvo

Циљ предмета

Развијање кључних компетенција и способности за успешно обављање пословних активности у предузетничком бизнису.


Javne finansije
prof. dr Dragan Vukasovic

Javne finansije Javne finansije

Циљ предмета

Разумевање разлога и последица државне интервенције у образованњу, здравству, пензионом осигурању, социјалној заштити и др. као и разумевање утицаја пореза изадуживања државе на положај и понашање појединца и функционисање привреде.


Monetarna ekonomija
prof. dr Dragan Vukasovic

ME Monetarna ekonomija

Циљ предмета

Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским, компаративним, системским и примењеним аспектима монетарних финансија.


ELEKTRONSKO BANKARSTVO
NIKOLA NOVAKOVIC

Elektronsko bankarstvo ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Изучавањем овога предмета студенти се упознају са основним појмовима електронског пословања као И разлика између електронског пословања И електронске трговине. Обрађују се појмови ЕДИ, ЕАН И ЦРМ али И Е-пословање у банкарству И државној управи.

Osiguranje (IV)
Doc. dr Aleksandar Lukić

Osiguranje (IV) Osiguranje (IV)

Циљ предмета

Циљ предмета Осигурања је упознати студента са основама из подручија осигурања, са посебним нагласком на економске ефекте приврене делатности осигурања у домаћој пракси.


LOGISTIČKI SISTEMI
asistent Nevena Todorić

Logistički sistemi LOGISTIČKI SISTEMI

Циљ предмета

Циљ је овладавање студената знањима о кључним перформансама основних логистичких подсистема, спољних и унутрашњих, у вези са остваривањем циљева пословних система допуњена практичним провереним искуствима.


Производни информациони системи
NIKOLA NOVAKOVIC

Производни информациони системи Производни информациони системи

Циљ предмета

Циљеви изучавања предмета: да се студенти упознају са могућностима савремених информационих технологија, сагледавање и овладавање менаџерским вјештинама за вођење и/или одабир пројекта информационих систем

Menadžment malog biznisa
asistent Nevena Todorić

Menadžment malog biznisa Menadžment malog biznisa

Циљ предмета

Циљ је овладавање студената неопходним знањима из оснивања, вођења и пословних функција малог предузећа.


Upravljanje rizicima
doc. dr Ivan Đurković

Upravljanje rizicima Upravljanje rizicima

Циљ предмета

Основни циљ предмета је да уведе студенте у сложену проблематику анализе и припрема за успешно управљање, превазилажење и руковођење ризицима


Osiguranje
Doc. dr Aleksandar Lukić

Osiguranje (master) Osiguranje

Циљ предмета

Циљ предмета Осигурања је упознати студенте са основама из подручија осигурања, са посебним нагласком на економске ефекте приврене делатности осигурања у домаћој пракси.


STRUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD - SIR
asistent Nevena Todorić

SIR STRUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD - SIR

Циљ предмета Упознавање студената са задацима који предстоје у изради мастер рада. Циљ је да студент теоријски разјасни основни задатак у раду и да конципира и примени адекватан научни метод. Поред тога студент се упознаје са практичним потребама и концепцијом писања обимнијих резултата истраживања.

Metodologija naučno-istraživačkog rada
Doc. dr Aleksandar Lukić

M.NIR-a Metodologija naučno-istraživačkog rada

Циљ предмета Основни циљ предмета је да се кроз разне видове активности студент упути у основне теоријске, методолошке и апликативне димензије научних истраживања у областима економије и менаџмента Оспособљавање студената за критичко комплементарно коришћење различитих методологија, метода, техника у процесима креативног истраживања проблемских области економије и менаџмента

Za nastavno osoblje

Nastavno Osoblje Za nastavno osoblje

Ovo je kurs namjenjem zaposlnim na Akademiji za poslovnu ekonomiju