Poslovni reinženjering
prof. dr Tamara Gvozdenović

ПОСЛОВНИ РЕИНЖЕЊЕРИНГ Poslovni reinženjering

Циљ предмета

-Да студенти схвате и да овладају савременим техникама радикалног редизајна производних процеса у циљу остваривања унапређења перформанси пословања.; Да схвате важност савремених метода, техника и технологија реинжењеринга. Да схвате да је процес реинжењеринга ''драматична'' промена. Стицање свести о томе да реинжењеринг није довољно само једном спровести и да на то треба мислити опет. Да студенти схвате да се реинжењеринг може преносити и на мале организације. Да схвате да је квалитет кључ успеха организације у концепту реинжењеринг процеса. Да схвате ко је добар реинжењер. Да схвате значај тимског рада у реинжењерингу пословних процеса. Да схвате да су менаџмент и лидерство у организацији кључ за успешан реинжењеринг. Да активно узму учешће у унапређивању квалитета реинжењеринг процеса у окружењу, на факултету и у целини. Да схвате проблеме као прилику за унапређење перформанси реинжењеринга и да им прилазе третирајући их као такве а никако да их избегавају и да пружају отпор таквим променама. Да доносе одлуке и решавају проблеме на основу података и чињеница, а не искључиво интуицијом


Upravljanje projektima
prof. dr Tamara Gvozdenović

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА Upravljanje projektima

Циљ предмета

Упознавање са фазама управљања пројектима, указивање на потребу за планирањем и праћењем резултата појединих пројеката ради унапређивања дугорочне ефикасности предузећа. Оспособљавање студената да схвате циљеве руковођења пројектима, његову улогу, разне оквире функционисања, као и цикличност ове врсте менаџмента која има квантитативне основе.


Osiguranje
Doc. dr Aleksandar Lukić

Osiguranje (master) Osiguranje

Циљ предмета

Циљ предмета Осигурања је упознати студенте са основама из подручија осигурања, са посебним нагласком на економске ефекте приврене делатности осигурања у домаћој пракси.