Ekonomika preduzeća
Doc. dr Aleksandar Lukić

Ekonomika preduzeća Ekonomika preduzeća

Циљ предмета

Стицање основних теоријских и практичних знања о пословању савременог предузећа у условима динамичког привредног и друштвено-политичког окружења.

Исход предмета

Студент ће стећи основна знања о релевантним економским величинама, карактеристикама савременог предузећа, основним економским принципима и функцијама предузећа.Стицање вештина мерења и описа основних економских показатеља успешности предузећа.

Садржај предмета

Теоријска настава

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ: Увод, предмет и циљ изучавања пословне економике. Повезаност пословне економике са другим дисциплинама. Репродукција. ПОЈАМ ПРЕДУЗЕЋА, ЦИЉЕВИ И ЕЛЕМЕНТИ. Врсте предузећа: друштва лица и друштва капитала. Имовина предузећа: пословна и ванпословна средства. Основна средства: амортизација. Обртна средства: оптимизација величине и структуре залиха. Извори средстава предузећа: сопствена и позајмљена средства.Укупни расходи предузећа: трошкови , калкулације цене коштања. Укупни приход предузећа: добит и губитак, расподела добити. Инвестиције. Ефикасност пословања предузећа: продуктивност, економичност и рентабилност. Информациони систем предузећа као основа за праћење и контролу ефикасности. ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА. Вертикална и хоризонтална подела функција. Стратегија развоја предузећа.


Практична наставаВежбе

У првом циклусу изводе се рачунске вежбе из: амортизације основних средстава, оптимизације залиха обртних средстава, калкулације цене коштања производа, обрачун укупног прихода предузећа, добити и расподеле добити. Израда елементарних показатеља ефикасности предузећа: продуктивности, економичности и рентабилности.

Литература:

Основна литература

  1. Др Благоје Пауновић: Економика предузећа (предузеће, окружење и улагања), Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд, 2008.

  2. Кисић С., Перовић-Јовановић М., Економика предузећа принципи и примена, БПШ Београд, 2010.

Допунска литература

Матић Бранко, Економика и организација предузећа, Виша економска Школа Прота Матеја Ненадовић, Ваљево, 2001.
Poslovni engleski I
profesor Ljubomir Vasojević

Poslovni engleski I Poslovni engleski I

Циљ предмета

Постизање циљног нивоа знања, односно комуникативне компетенције, који одговара Нивоу А2 ка Б1 тзв. Заједничког европског оквира (Council of Europe, Common European Framework, – A2-B1 level). Припрема за завршни испит, Пословни енглески 1.

Исход предмета

Консолидација, систематизација и надоградња постојећег вокабулара и структура енглеског језика код студената.

Развијање комуникативне компетенције у употреби енглеског језика: студенти се оспособљавају за активну и самосталну комуникацију, која за садржај може имати читав низ тема из пословног и стручног окружења, а исто тако и из личног и друштвеног живота, у било ком временском аспекту прошлости, садашњости или будућности.

Студенти се оспособљавају за самостално коришћење изабраних делова стручне литературе (која прати основне теме Студијске групе), као и за коришћење информација из сруке које су им доступне преко медија, Интернета и сл..

Садржај предмета

Радни дан: описивање радног места и задужења; Врсте пословне културе и пословна етика; Историјат компанија; Интернет – савремена пословна комуникација; Опрема и инфраструктура пословног простора; Пословни процеси и процедуре; Продаја и достава робе и производа; Реклама и маркетинг; Уговарање састанака и активности; Транспорт; Смештај током пословног пута; Креативно планирање и развијање пословне стратегије; Пословни контакти; Међународно пословање и културолошке различитости; Тимски рад; Пословне посете; Статистике и описивање трендова; Оснивање фирме; Конкурисање за посао и примање у радни однос; Обука запослених

Литература

1. Business Benchmark, Student’s book, Pre-intermediate to intermediate, аутор Norman Whitby, издање: Cambridge University Press 2006 – 2010

2. Business Benchmark, Personal Study Book, Pre-intermediate to intermediate, аутор Norman Whitby, издање: Cambridge University Press 2006 – 2010

Помоћна литератутра:

3. English Grammar in Use, Intermediate, аутор Raymond Murphy, издање: Cambridge University Press 1989 – 2010

4. BEC 1, Past papers, група аутора, издање: Cambridge University Press 2003 – 2010

Sociologija
asistent Danijela Pavlović

Sociologija Sociologija

Циљ предмета

Да разложи појам и основни предмет социологије; да дефинише параметре и чиниоце социолошке анатомије (да вивисектује утробу) сваке посебне друштвено државне и националне заједнице, микро или макро друштвених група – до нивоа „глобалне државно друштвене заједнице“, односно, међународне заједнице; да „арбитрарно“ сабере, дефинише и одреди цивилизацијску будућност, тим начинима оцењиваних истраживачких напора и покушаја њиховог теоријског „санкционисања“ да разлучи основну и посебне социологије, њихове сличности и разлике...

Исход предмета:

Да студент – слушалац, интерактивни чинилац наставног процеса, буде оспособљен да објасни себи и другоме анатомију државно друштвеног, политичког, културног, социјалног и економског функционисања сваке микро или макро друштвене групације; да компетентно уђе у разлоге свеколикости и вишеслојности њихових унутарњих конфликата; превладавања раскорака декларативног и стварног, прагме и декларације (пројекције) остваривања економских, социјалних, политичких итд. друштвених циљева, те да назначи коначан исход надилажења тих конфликата, постављајући их у научно релевантну корелацију с „превасходношћу“ резултанте глобалне светске политике, интереса, циљева, компромиса...

Садржај предмета

Теоријска настава

Вођен општим циљем да објасни општу питалицу зашто се социологија сматра „науком над наукама“, наставник – аутор мора полазити од превасходних значења науке и њених основних постулата, конститутивних елемената, класификације наука..., да би тек тада могао релевантно размотрити предмет социологије и њен однос према сродним наукама, из којега су настале тзв. посебне социологије: права, државе и права, политике, уметности, културе и уметности, спорта, филма итд...; затим, основне методолошке правце у социологији, преко основних метода и техника социолошког истраживања – до коначне могућности историјски и цивилизацијски релевантног вредновања сваке микро или макро друштвене групе, сваке друштвено државне заједнице понаособ. Да би се доспело до социолошки мериторних оцена структуре и развојне динамике сваке друштвено државне заједнице, подразумеваће је излагање свих историјски битних социолошких теорија, од њених оснивача Огиста Конта, Спенсера и Маркса преко класичних, до савремених социолошких теорија (бихевиоризма, функционализма и нефункционализма, до феноменолошких, критичних и теорија о индустријског и постиндустриског друштва).

Практична настава

Вежбе обухватају припрему, израду и одбрану семинарског рада из тематских области обухваћених теоријском наставом.

Литература:

Проф. Др Б. Перовић, Социологија 2010.; Проф. Др Б. Перовић, Социологија геополитике, 2010.

Помоћна литератутра:

Проф. Др Михајло Пешић, Јован Базић, Социологија, Београд 2006

INFORMATIKA
NIKOLA NOVAKOVIC

Informatika INFORMATIKA

Циљ предмета

Студенти треба да усвоје основна знања из информатике и да се оспособе за коришћење програма за обраду текста, унакрсна израчунавања и презентације, коришћење основа Интернет сервиса и да комбинују примену различитих програма.

Исход предмета

Студент је спреман за примену усвојених знања и даљу наградњу из области информатике.

Садржај предмета

Бројевни системи, конверзија бројева у различите бројевне системе, приказ различитих бројева у рачунару,Булова Алгебра, Hardwer рачунарски систем, размена података у Windows-у, одржавање, умножавање, Internet Explorer, Web mail, коришћење Help-а, корисни програми. Основне функције за анализу података.Математичке, текстуалне, логичке и адресне функције. Графичко представљање података. Покретање MS POWER POINT и рад са слајдовима. Дизајнирање текстуалног дела презентације. Дизајнирање графичког дела презентације. Прелази, хајперлинкови, анимациони и звучни ефекти.Интернет као глобална мрежа, протоколи, адресе, претраживање, коришћење Internet Explorer и Outlooк-а формирање конекције, електронска пошта.Снимање аудио и видео сигнала, обрада и коришћење. Формати и компресије аудио и видео сигнала.

Литература

1. В. Појцат, Д. Тошић Интернет пословање после 2005,ИНИ,Београд, 2005

Помоћна литератутра:

2. В. Милутиновић, Infrastructure for E-Business on the Internet, Kluwer Academics, 2008